ZMP、自動運転技術開発用ロボットカーを発売…1/10スケール レスポンス

ZMP、自動運転技術開発用ロボットカーを発売…1/10スケール

ZMPの1/10 スケールロボットカー 全 1 枚 拡大写真 ZMPは8月1日、自動駐車や障害物回避など自動運転技術の開発において、シミュレーションと実機で比較 …